sobota, 1 września 2012

Przedszkole Przyszłości


Etap 2 projektu Szkoły Przyszłości 2020 pod patronatem: 

Projekt jest innowacją edukacyjną w Europie. To wyjątkowa kompilacja informatyzacji oraz twórczego rozwoju naukowego w nauczaniu przedszkolnym dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. 


Celem projektu jest przygotowanie dzieci do funkcjonowania w świecie przyszłości, umownie nazwanym 2020 roku poprzez rozbudzenie umiłowania wiedzy i zadawania pytań. Dzieci są zachęcane do wspólnych poszukiwań i eksperymentów. Dzieci będą korzystały z narzędzi technologii informacyjnej, jednak praca z komputerem z założenia nie przekracza 15% zajęć.

Program zakłada rozbudzanie naturalnej ciekawości dziecka. Wszechstronność programu oparta jest na wykorzystaniu następujących elementów już dla dzieci od 2 roku życia, m.in: nauki 2 języków obcych, astronomii, fizyki (badania cieczy, ciał stałych), biologii (zwierzęta i ich zachowania), geografii (kształty kontynentów i podstawowe informacje), kosmologii oraz odwołania do koncepcji Mathew Lipmana Philosophy for Children (P4C).

Podczas roku zajęć dzieci będą realizowały obszary tematyczne z uwzględnieniem indywidualnej modyfikacji programu dla każdego dziecka z osobna, dostosowując program do możliwości, pasji i predyspozycji dziecka.

Podstawowym narzędziem dydaktycznym będą projekty krótko i długoterminowe. Kolejnym narzędziem jest praca własna. Poprzez zaprojektowane stanowiska mulimedialne dziecko ma codzienne czas na poszukiwanie i odkrywanie fascynujących go zagadnień. Inną formą pracy jest opracowywanie wspólnych patentów. Grupa dzieci będzie miała zajęcia twórcze polegające na konstruowaniu nowych rozwiązań techniczno-logicznych. Następną formą aktywności są badania naukowe. Ostatnią formą aktywności są dyskusje w formie opisanej powyżej w zagadnieniach inter i intrapersonalnych.

Baza lokalowo-technologiczna to Szkoły Geniuszy, która oferuje sale dydaktyczne. Każda z tych sal posiada stanowiska multimedialne oraz naukowe do pracy dla dzieci. Pomoce dydaktyczne to m.in. plansze edukacyjne, puzzle, modele lego oraz roboty lego. Jest również pomieszczenie eksperymentalne, w którym znajdują się stare proste narzędzia potrzebne do budowania obwodów elektrycznych, przedmioty codziennego użytku, z których dzieci tworzą własne konstrukcje. 

Przede wszystkim, dzieci codziennie będą miały czas na swobodną, spontaniczną zabawę, która stanowi minimum 20% czasu projektu.